Terms and Conditions


I. Definitions

Terms used in the Regulations mean:

Client - a natural person, a legal person or an organizational unit that is not a legal person, the special provisions of which grant legal capacity, which makes orders within the Shop;

Polish Civil Code - the Act of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended);

Regulations - these Regulations for the provision of electronic services as part of the Hot Heels Shop store;

Online Store (Store) - an Internet service available at http://giaro.com.pl, through which the Customer may, in particular, place Orders;

Goods - products presented in the Online Store;

Sales contract - a contract for the sale of Goods within the meaning of the Civil Code, concluded between the Hot Heels Shop and the Customer, concluded using the Store's website;

Consumer Rights Act - Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827);

The Act on the provision of electronic services - the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended);

Order - Customer's declaration of intent, aimed directly at the conclusion of the Sales Agreement, specifying in particular the type and quantity of the Goods.

II. General provisions

 1. These Regulations define the rules for using the online store available at giaro.com.pl.
 2. These Regulations are the regulations referred to in art. 8 of the Act on the provision of electronic services.
 3. Online store The Hot Heels Shop, operating at www.giaro.com.pl, is run by the Wesprom company,
  Promienna 17, 05-077 Warsaw Wesoła, NIP: 5241499794, REGON: 366406483.
 4. Registered in the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG), kept by the Minister competent for economy.
 5. These Regulations specify in particular:
  • rules for registering and using an account as part of an online store;
  • terms and conditions for submitting orders via the online store;
  • principles of concluding Sales Agreements with the use of services provided as part of the Online Store.
 6. Using the online store is possible provided that the IT system used by the customer meets the following minimum technical requirements: Internet browser version 7.0 or newer with enabled applets Java and Flash, Mozilla Firefox version 13.0 or later with support enabled Java and Flash applets, minimum screen resolution of 1024 x 768 pixels.
 7. In order to use the online store, the customer should get access to a computer station or terminal device with access to the Internet.
 8. In accordance with the applicable law, the Hot Heels Shop store reserves the right to limit the provision of services via the Online Store to persons who have reached the age of 18 years. In this case, potential customers will be notified of the above.
 9. Customers can access these Regulations at any time via the link found on the home page of www.giaro.com.pl and download it and print it out. "

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Giaro High Heels może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Giaro High Heels za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Giaro High Heels.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu Giaro High Heels,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową giaro.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Giaro High Heels Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Kraje Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej InPost
 • Firmy kurierskiej DHL
 • Paczkomatów InPost

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową i nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru.

Koszty dostawy wynoszą:

 • InPost Paczkomat (waga przesyłki do 3,5 kg) - kosz dostawy od 13 zł przy wpłacie na konto - czas dostawy maksymalnie 4 dni roboczych,
 • Pocztą Polską (waga przesyłki do 10 kg) - kosz dostawy od 16 zł przy wpłacie na konto - czas dostawy około 4 dni roboczych.

Dokłądne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania przesyłki przez sklep giaro.com.pl. Dokładny koszt i czas dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu giaro.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Prices and payment methods

 1. Commodity prices are given in Polish zloty and include all components, including VAT, customs and all other components.
 2. The customer has the option to pay the price:
  • bank money transfer
  • PayPal payment
  • cash on demand (Poland teritory only!)
 3. The payment for the order is collected before the shipment (when choosing the prepayment method)
  or when the parcel is delivered by courier (when choosing the method of payment on delivery).

VII. The right to withdraw from the contract (only Poland and EU orders)

Being a Consumer, you have the right to withdraw from the contract within 14 days without giving any reason. In the case of a contract obliging to transfer the ownership of an item, the deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the date on which you took possession of the goods or in which the third party indicated by you other than the carrier came into possession of the goods.

In order to exercise your right to withdraw from the contract, you must inform us of your decision to withdraw from the contract by way of an unambiguous statement. You can send the statement via email to: sklep@giaro.com.pl

To comply with the deadline for withdrawal from the contract, all you need to do is send us information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

In the event of withdrawal from the contract, we will refund to you all payments received from you, including the cost of delivering the item, with the exception of additional costs resulting from the delivery method chosen by you other than the cheapest usual delivery method offered by us.

The refund will be made no later than within 14 days from the day on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from the contract. The refund will be made using the same payment methods that you used in the original transaction, unless you have explicitly agreed to a different method of return. You can inform us about this, for example by exercising the right to withdraw from the contract or by contacting us via e-mail to the following address: sklep@giaro.com.pl

Please send or return the item to us immediately. Please attach proof of purchase to your shipment. The deadline is met if you send back the item within 14 days to the address provided.

Pay attention to proper protection of the goods against damage in the shipment. You will have to bear the direct cost of returning the items. Please do not send "COD" shipments and parcels at the expense of the recipient, these parcels will not be picked up.

Refused shoes can not be used and can not have signs of use or any damage, otherwise you are responsible for reducing the value of things resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of things.

The refund is made within 14 days from the date of receipt of the shipment with the returned goods.

MODEL WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

- Addressee Wesprom Marcin Broniszewski, Promienna 17, 05-077 Warsaw Wesoła, sklep@giaro.com.pl, Phone: +48692440154

- I / We (*) hereby inform / inform (*) about my / our withdrawal from the contract of sale of the following items (*) contract of delivery of the following items (*) contract for a specific work involving the performance of the following items (*) / for the provision of the following service (*)

- Date of conclusion of the contract (*) / receipt (*)

- Name of consumer (s)

- Address of consumer (s)

- Signature of the consumer (s) (only if the form is sent on paper)

- Date

(*) Delete as applicable.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

1. Sklep Giaro High Heels jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Firma Wesprom Marcin Broniszewski, Promienna 17, 05-077 Warszawa Wesoła, sklep@giaro.com.pl , Telefon: +48692440154. Sklep Giaro High Heels zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Sklep Hot Heels Shop nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Sklepu Hot Heels Shop jako sprzedawcy. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia towaru, bądź z uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania towaru w tym z braku jego należytej konserwacji.

Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Giaro High Heels podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Giaro High Heels o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Firma Wesprom Marcin Broniszewski, Promienna 17, 05-077 Warszawa Wesoła, sklep@giaro.com.pl , Telefon: +48692440154 lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep Giaro High Heels zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Giaro High Heels a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Giaro High Heels a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Giaro High Heels.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.